Søg
Close this search box.

Her finder du beskrivelsen af uddannelsens indhold

Level 1: Forståelse af dig selv og din omverden

Med udgangspunkt i dine egne personlige oplevelser får du et indblik i og en forståelse af, hvornår du virkelig er i din essens (der, hvor du er bare er med dine livsvilkår, valg og behov). En række teknikker fra bl.a. NLP og den kognitive psykologi åbner døren til en forståelse af, hvem du er, og hvordan du lærer bedst. Disse teknikker bliver din guide til dit indre landkort og hjælper dig til at forstå dine egne og andres personlighedstræk. Via unikke kalibreringsteknikker lærer du at aflæse det, du ser, ned til mindste detalje, og spørge- og afklaringsteknikker sætter dig i stand til at navigere blandt og skabe forståelse hos andre mennesker.

Læringsudbytte for level 1

Efter level 1:

 • forstår du, hvad personlighed og essens er
 • er du bevidst om relationens betydning i den terapeutiske samtale
 • er du bevidst om repræsentationssystemers og metaprogrammers betydning
 • kan du anvende grundlæggende spørge- og afklaringsteknikker
 • kan du give støttende og løftende feedback

Level 2: Accept og bevidsthedsudvidelse

Med afsæt i særligt den systemiske og narrative tilgang får du teknikker til at finde og forstå din livshistorie, således at du kan skabe forandring hos dig selv og andre. Du lærer med udgangspunkt i gestaltterapien at se dig selv fra forskellige opfattelsespositioner og får et rigtig godt billede og en nødvendig accept af dig selv ved hjælp af arbejdet med livskort. En række positioneringsøvelser bringer dig på sporet af dine grundlæggende værdier. Du opdager, hvordan overbevisninger styrer dit liv, og du får virksomme værktøjer til at skabe nye overbevisninger, som er mere i overensstemmelse med den, du er lige nu.

Læringsudbytte for level 2

Efter level 2:

 • har du en ny forståelse af din livshistorie
 • har du indsigt i betydningen af grundmønstre i det terapeutiske rum og har værktøjer til at arbejde med forandringsskabende processer
 • kan du anvende forskellige opfattelsespositioner, herunder metaperspektiv,  i psykoterapeutiske samtaler
 • har du kendskab til, hvad der motiverer dig på forskellige livsområder – og har værktøjerne til at skabe denne bevidsthed hos andre

Level 3: Klarhed og frisættelse af dine afhængigheder

Med udgangspunkt i din livshistorie og dit livskort bliver du bevidst om, hvordan vi mennesker har kroge i hinanden og projicerer vores skyggesider over på hinanden. Med afsæt i gestaltterapien arbejder du med frisættelsen af dine afhængigheder. Du får en dybere indsigt i, hvad der motiverer dig, og hvad der giver mening for dig. Dine spørge- og feedbackteknikker suppleres og tilføres dybde. Du går fra offerrolle til ansvarsbevidsthed og bliver bevidst om, at det, du ser i andre, rummer og projicerer du selv – både de lyse og mørke sider.

Læringsudbytte for level 3

Efter level 3:

 • forstår du, at det, du ser i andre, handler om dig selv
 • kan du arbejde med at sætte dig selv og andre fri af projektioner og afhængigheder
 • kan du tage ansvar for din egen udvikling med udgangspunkt i din essens
 • har du bevidsthed om, hvordan du træder ud af offerrollen

Level 4: Sundhed og psykosomatik

Vi arbejder ud fra den grundlæggende antagelse, at sygdom kan udspringe af en psykisk ubalance, som ikke heles ved behandling af symptomerne, men ved at arbejde med dybdestrukturerne (psykosomatik). Du lærer om, hvordan du ved hjælp af kognitive tilgange og eksternaliseringsprocesser arbejder med dine egne dybdestrukturer, og hvordan du hjælper andre til at gøre det samme. Du lærer at lytte til dit og andre menneskers sprog om sygdom og finde ind til bagvedliggende ubevidste tankemønstre og kropsprocesser. Du får værktøjer og meditationsøvelser til at modellere dine egne og andres selvhelbredende kræfter og arbejde med sundhedsprocesser og sundhedsplaner.

Læringsudbytte for level 4:

Efter level 4:

 • forstår du, hvordan du kommunikerer med din krop, lytter og opfanger dens signaler i de tidlige faser af et sygdomsforløb
 • kan du anvende værktøjer til at gå ind i dine egne og andres dybdestrukturer
 • kan du finde tilbage til din indre ro og balance ved hjælp af meditation
 • kan du tage ansvar for din krop og hjælpe andre med at gøre det samme
 • kan du udarbejde sundhedsplaner for dig selv og hjælpe andre med at udarbejde deres

Level 5: Delpersonligheder og coaching

Du arbejder med at lære dine forskellige delpersonligheder at kende med afsæt i gestaltterapien. Med afsæt i den systemiske teori får du coachingværktøjer til at understøtte fremadrettede og løsningsorienterede udviklingsprocesser.

Læringsudbytte for level 5

Efter level 5:

 • kan du rumme og udnytte dine delpersonligheder bevidst
 • anerkender du dig selv som den unikke person, du er
 • kan du bevidstgøre andre om deres delpersonligheder og hjælpe dem med at rumme og udnytte dem bevidst
 • kan du gennemføre et coachingforløb med en klient ift. at sætte mål og delmål og nå dem

1. års refleksionsopgave

1. års refleksionsopgaven har et omfang af ca. 10 sider, hvor du får til opgave at reflektere over dit læringsudbytte, dine læreprocesser og din udvikling i forhold til det, du har lært. Opgaven bedømmes internt, og der gives individuel feedback på level 6 med det formål dels at give dig feedback på dit læringsudbytte på dit 1. år og dels at fastlægge fokuspunkter for dit 2. år.

Level 6: Dig som professionel coach og terapeut

Med udgangspunkt i modellen for de neurologiske niveauer, som har afsæt i den systemiske teori, lærer du at analysere dine egne handlingsmønstre og din kommunikation med andre. Ved hjælp af bl.a. dit personlige visionboard og Robert Dilts’ Disney-Strategi formulerer du din mission, din vision og din personlige handlingsplan for arbejdet som professionel coach og terapeut. Du har dine grundlæggende coaching- og terapeutiske teknikker på plads nu.

Læringsudbytte for level 6:

Efter level 6:

 • har du en større bevidsthed om din egentilstand i det terapeutiske rum
 • kan du anvende dine personfaglige kompetencer i coaching og terapi
 • har du formuleret din mission og din vision for arbejdet som professionel coach og terapeut
 • kan du hjælpe andre til at finde ind til deres mission og vision

Level 6 afsluttes med en personlig samtale med hver enkelt studerende med udgangspunkt i 1. års refleksionsopgaven.

Level 7: Forsvarsmekanismer og transformationsteknikker

Du træder for alvor ind i det professionelle coach- og terapirum og opnår udvidet bevidsthed om samspillet mellem coach/terapeut og klient. Det sker ad forvandlingsbroen, som bringer dig fra gammelt kendt land til nyt land. Du får teknikker til at erstatte dit ubevidste indre beskyttelsesrum (offertilstand) med et ægte og autentisk indre beskyttelsesrum (ansvarsbevidsthed), som bringer dig i en ny og forbedret egentilstand. Teknikkerne har afsæt i en gestaltterapeutisk og kropsorienteret tilgang.

Læringsudbytte for level 7:

Efter level 7:

 • har du bevidsthed om, hvordan du træder helt ud af offerrollen
 • har du arbejdet med healing af dit indre barn og dine familierelationer
 • kan du hjælpe andre med at træde ud af offerrollen og heale deres indre barn og deres familierelationer
 • har du fået bevidsthed om dine egne forsvarsmekanismer, og hvordan du kan arbejde med dem
 • kan du arbejde med forsvarsmekanismer og dobbeltbindinger i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 8: Chok, traume, sorg og fobi

Du bliver introduceret til arbejdet med traumeforløsning, som tager afsæt i de urbiologiske processer i vores nervestystem og Somatic Experiencing metoden, som er udviklet af Peter Levine. Du lærer om, hvad der sker i hjernen og kroppen, når man udsættes for en traumatisk oplevelse, og du lærer at forløse traumer gennem kroppen. Eksterne undervisere med speciale i tankefeltterapi TFT/EFT lærer dig at bruge tankefeltterapi i dit psykoterapeutiske arbejde.

Læringsudbytte for level 8:

Efter level 8:

 • kan du anvende teknikker til traumeforløsning gennem kroppen
 • kan du bruge tankefeltterapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 9: Terapeutiske teknikker i kriser

Du lærer om de forskellige krisetilstande, mennesker kan komme i: chok, traume, sorg og fobi, og du lærer at anvende forskellige teknikker fra systemisk og narrativ teori i forhold til hver enkelt krisetilstand. Du lærer, hvordan det er helt afgørende at anerkende krisetilstandene som dynamiske processer, der forudsætter dit nærvær, din omsorg, din indføling og din evne til at psykoedukere. Du får desuden en indføring i trancesprog, som aktiverer det parasympatiske nervesystem.

Læringsudbytte for level 9:

Efter level 9:

 • Behersker du grundlæggende helingteknikker i forhold til at arbejde med chok, traume, sorg og fobi
 • Kan du tage hånd om krisesituationer for medarbejdere på arbejdspladsen
 • Kan du anvende trancesprog
 • Kan du arbejde med klienter udefra i coaching- og terapiforløb

Level 10: Forståelse af det spirituelle perspektiv

Dette level omhandler spirituelle perspektiver og terapeutiske tilgange i terapien til forståelsen af det at være et helt menneske. Teknikkerne tager afsæt i den transpersonelle psykologi. Du lærer om symboler, visualisering, regressionsterapi og sjælskontrakter. Du lærer om, hvad der står i vejen for menneskers spirituelle udvikling, og hvordan du kan arbejde med det. Du lærer at lave regressionsterapi og bevidstgøres gennem arbejdet med sjælskontrakter og livsformål om din mission/dit livsformål.

Læringsudbytte for level 10:

Efter level 10:

 • kan du anvende terapiteknikker, der understøtter det spirituelle perspektiv
 • kan du lave regressionsterapi
 • har du indsigt i, hvad der kan stå i vejen for menneskers spirituelle udvikling, og hvordan du kan arbejde med disse forhindringer
 • kan du arbejde psykoterapeutisk med sjælskontrakter og livsformål

På level 10 får du udleveret opgavebeskrivelsen for din 2. års opgave. Opgaven læses af en ekstern censor og bedømmes efter 7-skalaen. Du får karakteren og kort feedback til din mundtlige eksamen på level 12.

Level 11: Progressionsterapi, tegneterapi og drømmetydning

Med afsæt i den narrative terapi og gestaltterapien tager vi dig på en rejse ud i fremtiden ved hjælp at særlige visualiseringsteknikker fra progressionsterapien, hvor du får glimt af dit ubevidste sinds visdom, som er forbundet med din essens. Du lærer teknikker til at arbejde med fremtidsperspektivet og de forhindringer og muligheder, der ligger forude. Du indføres i tegneterapi og drømmetydning.

Læringsudbytte for level 11:

Efter level 11:

 • kan du arbejde med progressionsprocesser i dit psykoterapeutiske arbejde
 • er du bevidst om, hvordan mennesker kommunikerer med den vise udgave af dem selv
 • kan du arbejde med drømme i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 12: Mundtlig eksamen

Formål: At vise forståelse af det faglige og psykoterapeutiske stof på anvendelsesniveau.

Mundtlig eksamen udgør level 12. Det betyder, at der ikke er nogen egentlig undervisning på level 12 ud over din eksamensforberedelse og afholdelsen af eksamen.

Mundtlig eksamen består af en terapisession, hvor du er terapeut for en klient. Den mundtlige eksamen varer 35 min., og din præstation bedømmes af en ekstern censor og en underviser efter 7-skalaen. Du får endvidere din karakter for 2. års opgaven og kort feedback på opgaven.

Level 3.1: Eksternaliserende processer: sandplay og tegneterapi

På dette level er de eksternaliserende processer sandplay og tegneterapi i fokus. Du får en indføring i teorien bag og arbejder konkret med sandplay og tegneterapi, så du kan anvende det i dit psykoterapeutiske arbejde.

Læringsudbytte for level 3.1

Efter level 3.1:

 • har du en viden om de eksternaliserende processer sandplay og tegneterapi og har arbejdet konkret med metoderne
 • kan du anvende sandplay og tegneterapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 3.2: Udviklingspsykologi: børne- og teenageterapi

Med udgangspunkt i udviklingspsykologien lærer du om barnets forskellige udviklingsfaser, og med afsæt i systemisk og narrativ teori lærer du om familiedynamikker, herunder betydningen af de forskellige søskendepositioner og dysfunktionelle familiestrukturer.

Læringsudbytte for level 3.2

Efter level 3.2:

 • har du viden om udviklingspsykologien og kan anvende den i børne- og teenageterapi i dit psykoterapeutiske arbejde
 • kan du arbejde med søskendepositioner i dit psykoterapeutiske arbejde
 • har du fået en grundlæggende viden om familiestrukturer, herunder dysfunktionelle familiestrukturer

Level 3.3: Seksuelle overgreb og dysfunktionelle familiestrukturer

Dette level tager afsæt i systemisk og narrativ teori om seksuelle overgreb og de forskellige typer af overgreb, krænkelser og krænkerprofiler, der findes. Derudover lærer du mere om dysfunktionelle familiestrukturer og senfølger af seksuelle overgreb.

Læringsudbytte for level 3.3

Efter level 3.3:

 • kan du arbejde psykoterapeutisk med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, herunder anvende offer-frelser-krænker trekanten

Level 3.4: Parterapi - samspillet i relationen

Du lærer om kontroldramaer, dvs. de forskellige måder at være i samspil på med udgangspunkt i psykodynamisk og systemisk og narrativ teori. Du lærer, hvordan du med bevidsthed og transformation kan ændre dine reaktioner. På dette level får du desuden en forsmag på parterapi, herunder Imago-terapi.

Læringsudbytte for level 3.4

Efter level 3.4:

 • kan du arbejde psykoterapeutisk med kontroldramaer
 • har du en grundlæggende viden om parterapi og Imago-terapi

Level 3.5: Parterapi – dynamikker og roller

Med afsæt i psykodynamisk, systemisk og narrativ terapi lærer du om de forskellige dynamikker i parforholdet. Du får viden om det ubevidste valg af partner og om barndomssår, som tages med ind i parforholdet. Du lærer, hvordan projektioner påvirker relationen i parforholdet, om mandens og kvindens roller og forskelle og om magtkampe i parforholdet. Du lærer at sætte rammerne for parterapi, og hvordan du som terapeut skal gribe parterapi an.

Læringsudbytte for level 3.5

Efter level 3.5:

 • er du bevidst om, hvordan du kan arbejde med parterapi i dit psykoterapeutiske arbejde
 • kan du anvende Imago-terapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 3.6: Psykopatologi

Du lærer om psykopatologi, som er læren om, hvordan psykiske sygdomme opstår, og hvordan de kommer til udtryk i form af symptomer og personlighedstræk. Du lærer om personlighedsforstyrrelser og de symptomer, der karakteriserer de forskellige typer, og du får indblik i pårørendeproblematikker.

Læringsudbytte for level 3.6

Efter level 3.6:

 • har du en viden om psykiske sygdomme og deres karakteristika
 • har du en forståelse af, hvilke klienter du henviser videre i systemet
 • har du viden om, hvordan du kan arbejde psykoterapeutisk med pårørende og de udfordringer, de typisk rammes af

3. års refleksionsopgaven

3. års refleksionsopgaven er en opgave, hvor du reflekterer over dit læringsudbytte, dine læreprocesser og din udvikling i forhold til det, du har lært. Opgaven bedømmes internt, og der gives individuel feedback med det formål dels at give dig feedback på dit læringsudbytte på dit 3. år og dels at fastlægge fokuspunkter for dit 4. år.

Level 4.1: Familieterapi

På dette level lærer du om familieterapi og om, hvordan du arbejder familieterapeutisk ud fra en oplevelsesorienteret tilgang. Du lærer om de forskellige familiedynamikker, du vil komme til at møde i dit psykoterapeutiske arbejde.

Læringsudbytte for level 4.1

Efter level 4.1:

 • kan du arbejde ind i forskellige familiedynamikker med forskellige samspilsøvelser
 • har du forskellige familieterapeutiske tilgange til arbejdet med familier i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 4.2: Selvskadens psykologi

Du lærer med afsæt i narrativ terapi, dialektisk adfærdsterapi, mentalisering og netværkskort om forskellige former for selvdestruktiv adfærd: forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Du lærer om sværhedsgrader af spiseforstyrrelser og behandlingsmetoder og -tilgange og om den kompleksitet, der ligger i at være pårørende til et menneske med selvdestruktiv adfærd.

Læringsudbytte for level 4.2

Efter level 4.2:

 • har du en viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 • kan du anvende forskellige psykoterapeutiske tilgange i arbejdet med personer med
  spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd – og deres pårørende

Level 4.3: Metakognitiv terapi og opmærksomhedstræning

Du lærer om metakognitiv bevidsthed og opmærksomhed og får indblik i forskellen mellem kognitiv og metakognitiv terapi. Du får også indblik i mentalisering og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du lærer generelle teknikker, som kan anvendes på mennesker med mange grublerier og bekymringer, stress – og angstudfordringer mv.  Endelig træner du din opmærksomhed (indre og ydre).

Læringsudbytte for level 4.3

Efter level 4.3:

 • har du en forståelse af, hvad metakognitiv terapi er
 • kan du anvende metakognitive værktøjer i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 4.4: Mindfulness og compassionfokuseret terapi

Du lærer, hvordan du kan bruge mindfulness og compassionfokuseret terapi til at træde ud af mønstre og reaktioner og opnå nærvær, og hvordan du kan anvende mindfulness og compassionfokuseret terapi praktisk i dit psykoterapeutiske arbejde.

Læringsudbytte for level 4.4

Efter level 4.4:

 • har du en forståelse af, hvordan du ved hjælp af mindfulness og compassionfokuseret terapi kan støtte din klient i at være bevidst nærværende og til stede i nuet

Level 4.5: Kropsorienteret terapi

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Du får indføring i en række kropsterapeutiske processer og mærker den kropsterapeutiske tilgang på egen krop. Du arbejder endvidere med forskellige psykologiske og fysiologiske temaer og symptomer som fx traumer og stress. Vi arbejder i kropsterapien med det hele menneske.

Læringsudbytte for level 4.5

Efter level 4.5:

 • har du bevidsthed om, hvad kroppen forsøger at fortælle dig gennem kropslige symptomer
 • har du redskaber til med udgangspunkt i det kropslige symptom at arbejde psykoterapeutisk med de dybereliggende årsager for at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter
 • kan du inddrage kropsterapeutiske betragtninger i dit psykoterapeutiske arbejde

Level 4.6: Naturterapi

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Ud fra den forskningsbaserede NBMC- metode ’Nature-Body-Mind-Community’ vil du opleve, hvordan naturen sammen med naturterapeutiske metoder kan være med til at forbedre klienters liv. Du får en indføring i, hvordan du kombinerer naturen, kroppen, mindfulness og den relationelle forbundethed til andre. I samspil med naturen, vil det være muligt at anvende næsten alt andet, du har lært i din psykoterapeutiske uddannelse, fordi naturen kan spejle indre psykologiske processer, som kan anvendes i psykoterapeutiske processer.

Læringsudbytte for level 4.6

Efter level 4.6:

 • har du bevidsthed om naturens helende kraft
 • kan du anvende naturterapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Forskermodul 1: Introduktion til forskningsprincipper og -perspektiver

Niveau: 7
Modulansvarlig: Ulrik Houlind Rasmussen, Ph.d. i filosofi og Psykoterapeut MPF

Modul 1 giver dig en tilgængelig introduktion til basale forskningsprincipper og videnskabsteoretiske perspektiver samt relaterer disse til diskussioner indenfor forskningsmetodologi i en psykoterapeutisk kontekst. I forlængelse af Ken Wilbers kvadrantmodel præsenterer modulet forskellige videnskabelige perspektiver på den psykoterapeutiske praksis. Du lærer om grundlæggende filosofiske antagelser knyttet til de forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, herunder de forskellige teorifunktioner og kriterier for videnskabelighed, der er indeholdt i disse perspektiver. Desuden bliver du fortrolig med nøglebegreber, der underbygger forskning i psykoterapi, og som sætter dig i stand til kritisk læsning af forskningsartikler og forbereder dig til at planlægge dine egne forskningsaktiviteter.

Læringsudbytte for forskermodul 1

Efter forskermodul 1:

 • kan du anvende videnskabelige begreber og forskningsmetoder præcist og konsistent i relation til din egen psykoterapeutiske praksis
 • kan du kritisk undersøge og analysere forskningsproblemer inden for en psykoanalytisk kontekst

Forskermodul 2: Aktionsforskning og forskningsmetoder i praksis

Niveau: 7
Modulansvarlig: Pernelle Rose, Ph.d. og Psykoterapeut MPF

Modul 2 giver dig en grundlæggende forståelse af aktionsforskning i psykoterapeutiske sammenhænge. Du introduceres til den historiske tradition for aktionsforskning og dens grundlæggende metodiske tilgang og undersøger muligheden for at bruge aktionsforskning i forbindelse med psykoterapi og de etiske implikationer heraf. Du arbejder konkret med praktiske eksempler på de præsenterede metoder og undersøger, hvordan du kan anvende dem i din egen psykoterapeutiske praksis. Målet er at sætte dig i stand til at udvikle forskningskompetencer som grundlag for kritisk at vurdere aktionsforskning i psykoterapi og udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave.

Læringsudbytte for forskermodul 2

Efter forskermodul 2:

 • kan du kritisk vurdere aktionsforskning i forbindelse med psykoterapi
 • har du grundlaget for at udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave

Forskermodul 3: Fænomenologi og førstepersons forskningsmetoder

Niveau: 7
Modulansvarlig: Fergus Anderson, Ph.d. M.Education

Modul 3 introducerer dig til teori og praksis for fænomenologiske og førstepersons forskningsmetoder i psykoterapeutiske sammenhænge. Du lærer om fænomenologi som en historisk bevægelse og filosofisk holdning, og hvordan den har påvirket kvalitativ forskning, og du udforsker eksempler på eksisterende fænomenologisk forskning i psykoterapi og lærer om forskellige metodiske tilgange til at udføre fænomenologisk forskning i praksis som grundlag for kritisk at vurdere fænomenologisk forskning i sammenhæng med psykoterapi og udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave.

Læringsudbytte for forskermodul 3

Efter forskermodul 3:

 • kan du kritisk vurdere fænomenologisk forskning i forbindelse med psykoterapi
 • har du grundlaget for at udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave

Forskermodul 4: introduktion til blandede metoder og kvantitativ forskning

Niveau: 7
Modulansvarlig: Jelena Popov, Master i Psykologi, Ph.d. M.Education

Modul 4 introducerer dig til blandet metodeforskning i psykoterapi. Du lærer om det blandede metodeperspektiv i samfundsvidenskabelig forskning mere bredt og om nogle af de centrale debatter og problemstillinger på området, der former forskningspraksis, herunder etik. Målet er at sætte dig i stand til at udvikle forskningskompetencer som grundlag for kritisk at vurdere eksisterende blandet metodeforskning i psykoterapi og udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave.

Læringsudbytte for forskermodul 4

Efter forskermodul 4:

 • kan du kritisk evaluere forskning med blandede metoder i forbindelse med psykoterapi
 • har du grundlaget for at udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave

Forskermodul 5: Forskning i egen praksis

Niveau: 7
Modulansvarlig: Dr. Charlotte von Bülow, Ph.d. M.Education

Modul 5 giver dig viden og færdigheder til at integrere forskning i din egen praksis som psykoterapeut specifikt og i din livslange læring generelt. I centrum af modulet er et praksisorienteret engagement i indholdet af modul 1, 2, 3 og 4. Ved hjælp af casestudier, mentorordninger i mindre grupper og egne erfaringer udforsker du, hvilke former for metodiske og etiske udfordringer, der opstår, når du anvender en forskningsbaseret tilgang til psykoterapeutisk praksis. Du anvender og uddyber din læring i design, planlægning og udførelse af din afsluttende hovedopgave. Målet er at sætte dig i stand til kritisk at vurdere forskningens rolle i din egen psykoterapeutiske praksis og udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave.

Læringsudbytte for forskermodul 5

Efter forskermodul 5:

 • kan du kritisk vurdere forskningens rolle i din egen psykoterapeutiske praksis
 • har du grundlaget for at udvikle din egen tænkning og forskning i din afsluttende hovedopgave