OM LIFE ACADEMY

HVEM ER DU? Det er det vigtigste spørgsmål for os – ikke mindst hvis du vil påbegynde en personlig udvikling.

Vores primære opgave er at lære dig, at det faktisk også er det vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv. Nysgerrigheden frigiver al den energi, der skal til, for at du kan trykke på din indre powerknap og blive den, du i virkeligheden er.

 

Hos Life Academy stræber vi mod at være de førende inden for udvikling af koncepter, uddannelser og værktøjer til udfoldelse af menneskers fulde potentiale. Vi løfter dig, giver dig indsigt og giver dig plads.

 

Vi glæder os til at møde dig!

# 1

Vi løfter dig!

Vi løfter mennesker til et smukkere, friere og rigere liv. Vores vigtigste mission er at være et frirum, hvor du kan eksperimentere, lære, lege og øve dig i at UDFOLDE DIG, som den du er. Og med al den energi og power som findes i dig!

# 2

Vi giver dig plads

Vi giver dig plads til at lukke op for posen og erstatte dine hæmmende overbevisninger med mod og tillid. Mod til at forandre det, der ikke er positivt for dig. Tillid til at du kan – og at verden hjælper dig!

# 3

Vi giver dig indsigt

Vores vigtigste redskab er indsigt. Indsigt betyder, at du lærer dig selv at kende, og bliver din egen bedste ven. Vi lærer dig at se dine talenter, dit potentiale og din unikhed. Og bagefter giver vi dig et velment, kærligt spark bagi, så du kan udfolde det – men altid i dit eget tempo.

Life Academys baggrund

Life Academy blev etableret i 2007 og drives i dag Chalotte Krogh. Chalotte har været i ledende stillinger gennem de sidste 30 år. Hun har desuden uddannet sig og haft egen praksis inden for ledelse, personlig udvikling, coaching og terapi i mere end 25 år. Det betyder, at hun har haft en masse mennesker igennem systemet og inde under huden.

 

Chalotte har undervist i, set og mærket, hvad der giver power til at skabe personlig udvikling, vækst og indsigt for mennesker med vidt forskellig baggrund, alder og vilkår. Hendes mål er at hjælpe mennesker til at tage ejerskab over deres eget liv.

 

For Chalotte betyder ejerskab, at du selv skaber det liv, du ønsker. For at kunne tage ejerskab skal du selvfølgelig have og kende de rette værktøjer, og dét er formålet med Life Academy: at give dig de optimale værktøjer til at skabe dit eget liv gennem udvikling.

 

Hun sørger altid selv for at være i udvikling på forskellige måder. For som hun siger: “Hvis du ikke er i udvikling, er du i afvikling”.

 

Velkommen hos Life Academy. Vi glæder os til at møde dig.

Book et gratis møde med studievejleder Christina Strøhl på +45 60 88 51 19.

LIFE ACADEMYS VISION

Vores vision er at være førende inden for udvikling af koncepter, uddannelser og værktøjer til udfoldelse af menneskers fulde potentiale. Life Academys koncepter, uddannelser og værktøjer er udviklet i respekt for, at alle mennesker er unikke og besidder en energi og power, der gør dem i stand til at gøre en forskel.

 

Vi udbreder vores koncepter og værktøjer til hele verden i samarbejde med mennesker, som brænder for at være en del af et energi- og powerfællesskab. Sammen gør vi livet mere mangfoldigt for flere mennesker overalt på kloden.

LIFE ACADEMYS VÆRDIER

Vores værdier er:

 

Lethed og humor
Her ligger Life Academys unikke tilgang til verden og livet – det, der muliggør, at alle kan løfte sig selv og andre.

 

Energi og Power
Her ligger Life Academys terapeutiske tilgang til menneskelig udvikling. Måden, Life Academy udfolder folks potentiale og genfinder unikheder – hhv. genskaber deres potentiale og unikheder i en ny og større udgave.

 

Flow og fantasi
Her ligger Life Academys særlige måde at være innovative på – alt kan ske/vil ske, når tiden er til det – der er ingen begrænsninger.

 

Ufordømmenhed og nysgerrighed
Her ligger Life Academys særlige ånd. Alle føler sig rummet, som dem de er, og alle får kraft til at se og mod til at udfolde deres fulde potentiale uden frygt.

 

Med disse værdier kan vi lære andre til at leve livet fuldt ud.

LIFE ACADEMYS METODE

Det videnskabelige udgangspunkt
Det videnskabelige udgangspunkt for Life Academys uddannelse til Integrativ Energi og Power Psykoterapeut er den eksistentielle-humanistiske psykologi. Fokus i denne psykologiske retning er menneskets fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed. Mennesket har mulighed for at forme sin egen personlighed og dermed sit eget liv gennem valget (den eksistentielle psykologi) og ved at lytte til sine egne behov og foretage valg, der er i overensstemmelse med behovene (den humanistiske psykologi). Uddannelsens teori, praksis/metoder og kommunikationen mellem psykoterapeut og klient – altså alt, hvad der sker på uddannelsen og uddannelsens formål – er baseret på disse grundlæggende tanker og antagelser om den menneskelige natur.

 

Psykoterapeuten møder klienten med det menneskesyn, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur, de dybeste lag af menneskets personlighed og selve grundlaget for dets væsen er af positiv karakter. Menneskets er grundlæggende og fundamentalt socialt, fremadrettet, rationelt og realistisk, dvs. klienten er et unikt væsen og dybest set OK.

 

Mødet mellem psykoterapeut og klient foregår i et rum, som forudsætter, at klienten selv er den største ekspert, når det drejer sig om at løse sine egne problemer og komme videre i sin egen udvikling. Den terapeutiske samtale er en ligeværdig dialog præget af gensidig respekt. Psykoterapeutens rolle er ikke at tolke eller forklare klientens problemer og fungere som ekspert, men – med sin faglighed og erfaring – at skabe de bedst mulige betingelser for, at klienten kan hjælpe sig selv og realisere sine behov og drømme.

 

Psykoterapeuten er i sin kommunikation åben og i stand til at opbygge et varmt, fortroligt og betingelsesløst accepterende forhold til klienten. Psykoterapeuten anerkender klientens ret til selv at afgøre, hvilken person han/hun vil være hhv. hvilket liv han/hun vil leve. Klienten har selv ansvaret for sin udvikling, og må selv foretage de afgørende valg og beslutninger i sit liv.

 

Det grundlæggende menneskesyn
Life Academys menneskesyn er holistisk og bygger ligeledes på tankerne og antagelserne i eksistentiel og humanistisk psykologi. Mennesket er en del af helheden, og helheden er en del af det enkelte menneske. Mennesker lever livet i indbyrdes forbundenhed, og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede, som er skabt fra fødslen og frem til nu. Dette verdensbillede præger det enkelte menneskes fortolkning af følelser, oplevelser, tanker og behov. Hos Life Academy ser vi det enkelte menneske som unikt og indeholdende et potentiale af stor visdom. Det er udgangspunktet for alt terapeutisk arbejde, og gennemsyrer hele vores uddannelsesmiljø.

 

Endvidere arbejder vi som tidligere nævnt ud fra, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur er af positiv karakter. Når klienten arbejder fra essens, forholder sig til sine problemer og udviklingspunkter fra det dybeste selv, skabes en varig forandring til det positive. Albert Einsteins sætning om, at problemer ikke kan løses på det niveau, hvorpå de er skabt, er derfor en grundlæggende sætning hos os. Den inderste kerne, essenstilstanden, er renset for delpersonligheder og mønstre, og når vi sanser livet fra dette grundlag, hentes der stor transformation/udvikling. Den eksistentielt orienterede amerikanske psykiater Irvin D. Yalom arbejder også med essensbegrebet i sin psykoterapi, og vores terapiform henter inspiration herfra.

 

Kommunikation
Med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske menneskesyn er kommunikationsformen hos Life Academy at møde hinanden med åbenhed, empati, nysgerrighed, rummelighed og respekt. Vi oplever alle virkeligheden forskelligt. Vi har forskellige verdensbilleder, filtre, overbevisninger, repræsentationssystemer etc. Vi inddrager kropssprog, tonefald, kongruens, energiarbejde, formålsbevidsthed og metakommunikation – vi kalibrerer og matcher/mismatcher. Alt sammen med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske grundsyn – altså hele tiden uden at tolke eller forklare klientens problemer eller fungere som ekspert, men med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for klientens selvhjælp og stræben efter at realisere sine behov og drømme, og her er det vigtigt, at terapeuten er åben og i stand til at opbygge et varmt, fortroligt og betingelsesløst accepterende forhold til klienten.

 

Teoretisk er kommunikationen psykoterapeut og klient imellem baseret på kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers ”klientcentrerede terapi”.

 

Sundhed og sygdom
Life Academy vægter sammenhængen mellem den fysiske og psykiske tilstand højt i uddannelsen, og vi arbejder med sammenhængen mellem sundhed, sygdom og traumer. Omdrejningspunktet for arbejdet med sundhed og sygdom er psykosomatikken, de biologiske processer og metasundhed. Vi arbejder ud fra de dybereliggende årsager og traumerne, som ligger bag. Traumerne giver fysiologiske problemer, ubalance i det autonome nervesystem og i kroppen. Gennem traumeforløsning skaber vi bedre vilkår for sundhed – både i krop og sind. Teoretisk og terapeutisk tager vi bl.a. udgangspunkt i Peter Levines bogVæk Tigeren, Bruce Liptons Intelligente celler og Din intelligente krop af Susanne Bilander og Lars Mygind.

 

Etikken i det terapeutiske arbejde
Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med sig selv og andre mennesker. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. Psykoterapeuten skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale. Psykoterapeuten skal adskille egne behov og værdisystemer fra klientens. Psykoterapeuten skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne og en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige terapeutiske teknikker for at processen kan forløbe respektfuldt og tilfredsstillende. Psykoterapeuten har ansvar for sin egen professionelle udvikling. Læs de etiske regler sidst i studiehåndbogen.

Book et gratis møde med studievejleder Christina Strøhl på +45 60 88 51 19.