Søg
Close this search box.

Optagelseskriterier

Uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut er en 4-årig deltidsuddannelse på masterniveau, som bygger oven på en lang eller mellemlang uddannelse og min. 3 års erhvervserfaring inden for det pågældende fagområde. Uddannelsen er tilrettelagt således, og du kan følge uddannelsen sideløbende med et fuldtidsjob. Vores optagelseskriterier stemmer overens med de til enhver tid gældende optagelseskriterier for optagelse i DPFO, således at du efter endt uddannelse kan søge om optagelse i DPFO og bruge titlen Integrativ Psykoterapeut MPF. Det kræver, at du færdiggør din uddannelse til Integrativ Psykoterapeut inden for normeret tid, dvs. indenfor højest 6 år.

Du søger om optagelse på baggrund af din grunduddannelse og søger inden for 3 kategorier: kvote 1, kvote 2 og kvote 3. Vi optager dig på baggrund af dine kvalifikationer og en personlig samtale, hvor motivation, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne klarlægges.

Ordinær optagelse, kvote 1

Hvis du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse af social, pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig karakter, kan du optages på uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut på kvote 1. Det gælder fx, hvis du er sygeplejerske, læge, tandlæge, pædagog, folkeskolelærer, gymnasielærer, psykolog, fysio- eller ergoterapeut, kiropraktor eller lignende.

Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 1:

 1. Du skal have en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område af minimum 3 års varighed.
 2. Du skal inden opstart af uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser, kurser på universitet eller højere læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet eller fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, HF-fag i psykologi på B-niveau eller Life Academys Psykologiske grundkursus. Du skal kunne dokumentere 120 timer ved et sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om opsplittede forløb.
 3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din modenhed og motivation vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
 4. Du skal efter endt uddannelse have erhvervserfaring indenfor dit fagområde svarende til mindst 3 års fuldtidsarbejde eller på anden måde haft relevant arbejde med mennesker i mindst tre år. Det kan fx være inden for undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, HR, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
 5. Der kan i et vist omfang kompenseres for manglende erhvervserfaring gennem anden erfaring såsom U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Optagelse på dispensation, kvote 2

Hvis ikke du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område, men har en anden videregående uddannelse, kan du under bestemte forudsætninger søge om optagelse på dispensation på kvote 2. Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, kandidatgrad eller MA indenfor det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område.

Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 2:

 1. Du skal have en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse svarende til minimum professionsbachelorniveau.
 2. Du skal inden opstart på uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser, andre kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF-fag i psykologi på B-niveau, fra kurser indenfor ledelse, supervision eller Life Academys Psykologiske grundkursus. Du skal kunne dokumentere 120 timer ved et sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om opsplittede forløb.
 3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din modenhed og motivation vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
 4. Du skal efter endt uddannelse have erhvervserfaring indenfor dit fagområde svarende til mindst 3 års fuldtidsarbejde eller på anden måde haft relevant arbejde med mennesker i mindst tre år. Det kan fx være inden for undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, HR, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
 5. Der kan i et vist omfang kompenseres for manglende erhvervserfaring gennem anden erfaring såsom U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Optagelse på dispensation, kvote 3

Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, men en mellemlang eller længere erhvervsfaglig uddannelse, kan du stadig under bestemte forudsætninger søge ind på uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut på dispensation. Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, Addiction Counselor, fængselsbetjent eller lignende, eller hvis du har en anden praktisk handelsfaglig eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlig og erhvervsmæssig erfaring suppleret med relevant efteruddannelse/relevante kurser. For studerende optaget på kvote 3 udfærdiges en dispensationsskrivelse, som opfylder kravene fra DPFO og indeholder en begrundelse for optagelse på dispensation.

Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 3:

 1. Du skal have en grunduddannelse af mindst tre års varighed eller tilsvarende erhvervsprofil.
 2. Du skal inden opstart på uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser, andre kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF-fag i psykologi på B-niveau, fra kurser indenfor ledelse, supervision eller Life Academys Psykologiske grundkursus. Du skal kunne dokumentere 120 timer ved et sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om opsplittede forløb.
 3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din modenhed, motivation og muligheder for at gennemføre uddannelsen vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
 4. Du skal efter endt uddannelse have erhvervserfaring indenfor dit fagområde svarende til mindst fem års fuldtidsarbejde eller på anden måde haft relevant arbejde med mennesker i mindst tre år. Det kan fx være inden for undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, HR, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
 5. Der kan i et vist omfang kompenseres for manglende erhvervserfaring gennem anden erfaring såsom U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Hvordan opnår jeg merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser?

Studerende med hele afsluttede studieår fra andre psykoterapeutuddannelser, hvis uddannelsesterapeutiske retning og udgangspunkt svarer til Life Academys, kan evt. opnå hel eller delvis merit efter en konkret individuel vurdering.

Proceduren er, at du udfylder et optagelsesskema og medsender dine eksamenspapirer, dokumentation for erhvervsarbejde og nødvendig dokumentation for dit studieforløb. Du deltager herefter i en personlig samtale og opnår evt. merit for hele eller dele af dit hidtidige studieforløb, men skal følge undervisningen på Life Academy i de dele af uddannelsen, som ikke indgik i dit tidligere studieforløb. Du skal som meritansøger stadig færdiggøre din psykoterapeutuddannelse inden for den normerede tidsramme på maksimalt 6 år, og du opnår efter endt uddannelse titlen Integrativ Psykoterapeut.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring merit mv.

Dispensationer og orlov

Du kan i forbindelse med længevarende sygdom, graviditet eller andre grundlæggende ændringer i din livssituation ansøge om orlov fra uddannelsen. Orlov fra uddannelsen kan kun bevilges efter skriftlig ansøgning, hvori du begrunder dit ønske om orlov, og en efterfølgende samtale med uddannelseslederen. I underskriver en aftale om orlov, hvoraf orlovsperioden og betingelserne for orlov fremgår. Efter endt orlov indkaldes du til en samtale med uddannelseslederen, hvor I aftaler det videre forløb. I forbindelse med orlov gælder kravet om færdiggørelse af uddannelsen inden for den normerede tidsramme på maksimalt 6 år stadig.

Der kan i ganske særlige tilfælde efter individuel vurdering gives dispensation for kravet om færdiggørelse af uddannelsen inden for maksimalt 6 år. Det kræver på samme måde som ved orlov en skriftlig begrundet ansøgning og en personlig samtale. Bemærk, at det kan have indflydelse på dine muligheder for at blive optaget i DPFO og derved forhindre dig i at benytte MPF efter din titel.

Ved optagelse på dispensation udfærdiges en dispensationsskrivelse, som opfylder kravene fra DPFO. Denne dispensationsskrivelse skal vedlægges din ansøgning om optagelse i DPFO efter endt uddannelse.